ประวัติสมาคมเจ้าของเรือไทย

 

English

 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์และไทย (ลำดับตามตัวอักษรโรมัน) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2517 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของประเทศสมาชิกด้วยกันในภูมิภาคที่จะ มีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย และหนึ่งในความร่วมมือของภาคเอกชน คือ โครงการจัดตั้ง สหพันธ์ สมาคม เจ้าของเรืออาเซียนเพื่อจรรโลงธุรกิจขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์ว่า ประเทศที่มีจำนวนตันเนทมาก จะเข้ามาช่วยรับขนส่งสินค้าให้กับประเทศที่มีตันเนทน้อยหรือไม่เพียงพอ และที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาการจัดตั้งสหพันธ์ ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมครั้งต่อไป

ต่อมาบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และยังเป็นบริษัทเรือไทยที่มีจำนวนเรือมากที่สุดในขณะนั้น ได้รับนโยบายให้เป็นแกนกลางในการจัดตั้งสมาคมเจ้าของเรือไทย ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ซึ่งในขณะนั้นไทยยังไม่มีการจัดตั้งสมาคมเจ้าของเรือไทย มีเพียงสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) เท่านั้น

พลเรือตรีบรรพต สุดแสวง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด จึงได้เชิญบริษัทที่มีเรือของตนเอง ได้แก่ บริษัท ไทยพาณิชย์นาวี จำกัด บริษัท ไทยวิสาหกิจสากลการเดินเรือ จำกัด ซึ่งทั้งสามบริษัทนี้เป็นสมาชิกชมรม ญี่ปุ่น-ไทย และชมรมเรือไทย-ญี่ปุ่น มีการรวมตัวกันอยู่แล้วอย่างหลวม ๆ และเชิญบริษัทโหงวฮก เอเยนซี่ จำกัด ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงตัวแทนเรือไม่มีเรือของตนเอง มาประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งสมาคมฯ แต่เนื่องจากในขณะนั้น นโยบายการพัฒนาพาณิชย์นาวีของไทย ยังไม่เป็นที่น่าสนใจของภาครัฐการดูแลการพัฒานากิจการพาณิชย์นาวี จึงเป็นงานริเริ่มอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีพลเรือเอกจิตต์ สังขดุลย์(ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการบริษัทไทยเรือเดินทะเลจำกัด)เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ ผู้แทนบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด ผู้แทนบริษัท ไทยวิสาหกิจสากลการเดินเรือ จำกัด ผู้แทนบริษัท ไทยพาณิชญ์นาวี จำกัดฯลฯ และผู้แทน สคช. เป็นเลขานุการประชุมจัดตั้งสมาคมเจ้าของเรือไทย ได้มีการประสานงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และจากต่างประเทศประกอบด้วย

ภาครัฐบาล

 1. นาวาตรี สัตยมานะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
 2. นายกมล สนธิเกษตริน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. นายประเสริฐ เพชรพงษ์พันธ์ ผู้แทนสคช.

รัฐวิสาหกิจ

 1. พลเรือตรี บรรพต สุดแสวง
 2. ผู้อำนวยการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด

ภาคเอกชน

 1. นายรวิ รัตนนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทายวิสาหกิจ สากลการเดินเรือ จำกัด
 2. นายสันต์ สันติสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยวิสาหกิจสากล การเดินเรือ จำกัด
 3. นายวรี วีรางกูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยพาณิชย์นาวี จำกัด
 4. CAPT. j. PRAWIT ที่ปรึกษาชาวอังกฤษที่มาปฏิบัติงานในแผนความช่วยเหลือ COLOMBO ในขณะนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือในการนำเอกสารจากต่างประเทศและคำแนะนำ(เข้าประชุมบางครั้ง)
 5. นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์

การประชุมได้ใช้ห้องประชุมกองเศรษฐกิจ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการประชุม 2-3 ครั้ง ส่วนมากเป็นการพิจารณา ข้อบังคับการจัดตั้งสมาคมเจ้าของเรือ จากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศในกลุ่มอาเซียน ข้อบังคับของ BSAA ฯลฯ โดยพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ขัดต่อกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ของไทยหรือไม่ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากนายรวิ และ นายกมล ช่วยร่างข้อบังคับเป็นภาษาไทย และต่อมาเป็นข้อบังคับฉบับแรกของสมาคมเจ้าของเรือไทย สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในที่สุด ก็มีการก่อตั้งสมาคมเจ้าของเรือไทยขึ้น และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2518 โดยจดทะเบียนและตั้งสำนักงานครั้งแรกที่ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ 5 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ มีผู้จดทะเบียนก่อตั้ง 3 นาย ได้แก่

 1. พลเรือตรี บรรพต สุดแสวง
 2. นายยงกิตต์ โสธิกุล
 3. นายวรี วีรางกูร

และหลังจากนั้นได้มีการประชุมสมาชิก และเลือกตั้งให้ พลเรือตรีบรรพต สุดแสวง เป็นประธาน สมาคมฯ คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2518 คณะผู้แทนจากประเทศไทย ก็ได้เดินทางไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการและแนะนำผู้แทนสมาคมต่อผู้นำของประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ โดยรวมภาครัฐและเอกชน และถือโอกาสเยี่ยมชมกิจการพาณิชย์นาวีของทั้งสองประเทศ วัตถุประสงค์ในการเดินเรือครั้งนี้

 1. เพื่อแจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยได้จัดตั้งสมาคมเจ้าของเรือไทยเสร็จเรียบร้อยตามมติของรัฐบาลอาเซียน
 2. เพื่อร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมสหพันธ์เจ้าของเรืออาเซียนครี้งแรก โดยถือเอาการจัดเป็นเจ้าภาพตามตัวอักษร

คณะผู้แทนประกอบด้วย
1. พลเรือเอกจิตต์ สังขดุลย์ หัวหน้าคณะ
2. นาวาตรีอารี สัตยมานะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
3. นายกฤช สมบัติสิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. พลเรือตรีบรรพต สุดแสวง ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
5. นายรวิ รัตนนันท์ รองประธาน
6. นายยงกิตต์ โสธิกุล เหรัญญิก
7. นายวรี วีรางกูร ปฏิคม
8. นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ เลขานุการคณะ
 
ผลจากการประกาศตัวเองของสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่จัดตั้งสมาคมเจ้าของ
เรือกลุ่มสมาชิกเจ้าของเรืออาเซียน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งแรก ณ กรุงจาการ์ต้า
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-13 พฤจิกายน 2518 นั้นเอง

ประวัติเหตุการณสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับสมาคมฯ

ประธานสมาคม ฯ ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงปัจจุบัน

 1. พลเรือตรีบรรพต สุดแสวง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2518-2520
 2. พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ ประธานกรรมการบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2521-2524
 3. พลเรือเอกดุลย์ ตุลายานน์ ประธาานกรรมการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525-2528
 4. พลเรือเอกอำนวย เอี่ยมสุโร ประธานกรรมการบริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิปปิ้ง จำกัด
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2529-2534
 5. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2535-2538
 6. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โหงฮก เอเยนซี่ จำกัด
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2539-2548
 7. นายภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด
  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2549 จนถึงปัจจุบัน

 

TSA Maritime Directory 2004