สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

test
หนังสือเข้า 045-2564 ขอส่งร่างข้อบังคับกรมเจ้า
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/2563 เรื่องให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การต่อสร้างหรือ คัดแปลงเรือที่มีความยาวตลอดลำตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไปโดยแคร่งครัด
(ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/2563 เรื่องให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การต่อสร้างหรือ คัดแปลงเรือที่มีความยาวตลอดลำตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไปโดยแคร่งครัด)
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 56/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 54/2563 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้โดยสารปฏิบัติ กรณีที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 53/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 217/2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตลงทำการในเรือ
ประกาศคณะกรรมการกำกับการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ ที่ 1/2562
สิทธิทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
สิทธิทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในหารออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ.2561
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก ทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎข้อบงัคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่17)
Marine Department Announcement
การปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเลที่บังคับใช้
Announcement of Marine Department of Thailand STCW 2010
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือตามอนุสัญญา STCW 2010
MD announcement (Eng)
ประกาสกรมเจ้าท่า เรื่อง การผ่อนผันวิธีการสอบ และประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ หรือประกาศนียบัตรลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล เป็นการชั่วคราว
ประกาศกรมเจ้าท่า
เอกสารแจ้งการ Endorsement 2010 ส่ง Tokyo MoU
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2559 เรื่อง Container Weight Verification Rules
กระทรวงการต่างประเทศได้ออกกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ฉบับ
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง Ship"s Cook
ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับสถานศึกษาฝึกอบรมที่ยื่นขอรับรองหลักสูตร และหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม
กฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่45) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2558
ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการขอรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความชำนาญ สำหรับคนประจำเรือตำแหน่งคนครัว พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2557
ราชกินจานุเบกษา ช้อบังคับกรมเจ้าท่า
รับรองหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
การอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้.pdf
ประกาศกรมเจ้าท่า.pdf
กฎข้อบังคับการตรวจเรือ ฉบับที่ 39.pdf
ประกาศคณะกรรมการสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com