Gallery : งานวันคนประจำเรือ ประจำปี ค.ศ. 2022 : Day of Seafarer 2022 (Your voyage - then and now, share your journey)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ (2022-06-28 )   Back