Gallery : งานสังสรรค์ประจำไตรมาส ครั้งที่1/2550 และการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าของเรือไทย

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ (2007-09-24 )   Back