Gallery : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีศึกษา 2562 : Marine cadet certification ceremony academic year 2019

อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ (2020-10-16 )   Back(160 kB)


(141 kB)


(80 kB)