Gallery : แสดงความยินดีกับ นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553

กระทรวงการคลัง (2010-10-22 )   Back