Gallery : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เพื่อแสดงความยินดี

กระทรวงแรงงาน (2011-09-01 )   Back(85 kB)


(96 kB)


(84 kB)


(115 kB)


(105 kB)


(96 kB)


(104 kB)


(111 kB)